Fremtidens helsedata

10. mai

14:30

Språkalgoritmer finner fram i historisk journalinformasjon – hva sier dette oss om utviklingen av framtidens journal?
v/ Bjørn Børresen, direktør for Norsk helsearkiv Kari Nytrøen, avd.dir, Norsk helsearkiv

Helsearkivregisteret er et nytt, sentralt helseregister i Norge, og inneholder snart én million pasientjournaler fra avdøde personer. Registeret tar nå i bruk språkalgoritmer (kunstig intelligens) for å gjøre det lettere å finne relevante data til forskning. Registeret inneholder både digitaliserte fysiske pasientjournaler og elektronisk skapte journaler fra avdøde personer. Pasientjournalene går over 100 år tilbake i tid, noe som er unikt i verdenssammenheng.

Kari Nytrøen presenterer et verktøy for kunstig intelligens som Norsk helsearkiv har utviklet i innovasjonspartnerskap med Anzyz Technologies. Hun vil også fortelle om prosjekter hvor denne teknologien anvendes.

Helsearkivregisteret har strukturerte metadata, dvs. lett søkbare data som overordnet beskriver innholdet i hver pasientjournal, f.eks. personnummer, dødsdato og ICD-koder. I tillegg inneholder registeret store mengder ustrukturerte data i form av fritekst i pasientjournaler. Slike data kan være tidkrevende å finne frem i, men like fullt ha stor verdi for forskere.

Norsk helsearkiv har tatt i bruk et forskningsstøtteverktøy basert på en språkalgoritme (Natural Language Processing) som åpner nye muligheter for å søke i ustrukturerte data. Verktøyet har gitt lovende resultater, og gir enklere og mer presis fremfinning av både kvantitativt og kvalitativt journalinnhold som forskere søker etter. Det gjør forskning mulig som tidligere ikke har vært mulig å gjennomføre.

Bjørn Børresen vil fortelle om Norsk helsearkivs erfaringer med bruk av språkalgoritmer i store mengder ustrukturert journalinformasjon, og dele sine refleksjoner omkring hva dette betyr for utviklingen av framtidens journal.

Hvordan understøtter Helsedirektoratet primærhelseområdet gjennom sine helseregistre? 
v/ Tonje Zahl-Thanem, (PhD), seniorrådgiver i Helsedirektoratet 

Helsedirektoratet forvalter Nasjonalt Pasientregister (NPR) og Kommunalt Pasient- og brukerregister (KPR), de største helseregistrene i Norge. NPR inneholder opplysninger om alle pasienter som venter på, eller har fått, behandling i spesialisthelsetjenesten, mens KPR inneholder opplysninger om alle innbyggere som har mottatt helse- og omsorgstjenester fra sin kommune. 

Tonje Zahl-Thanem presenterer hvordan Helsedirektoratet understøtter primærhelseområdet gjennom data fra sine helseregistre, her eksemplifisert med bruk av data fra KPR. Hun vil også fortelle om hvordan Helsedirektoratet har jobbet tett sammen med klinikere innen primærhelse for å utvikle relevante statistikker som ligger tilgjengelige både på helsedirektoratets nettsider og bak pålogging på tjenesteportalen for Helseaktører. Hun viser hvilke data som ligger tilgjengelig både nå og i nær framtid.  

Helsedirektoratet jobber også med å videreutvikle denne løsningen til å også kunne tilby data bak pålogging for kommunalt nivå for kommuneoverlege- og kommunaldirektør rollene. 

Moderator: Iselin Holmedal Marstrander